Contact Us

General

Sudama Meshram
Mobile: [91] 9826960230
D.N. Dwivedi
Mobile: [91] 7974398595
Email: [email protected]
Mr. Sitaram Sahu
Near Malsay Talab, Piyush Nagar, Kushalpur, Raipur, Chhattisgarh, India – 492001
Mobile: [91] 9926326872
E-mail: [email protected] com
 

Address
Vipassana Centre Bilaspur – Dhamma Garh
Village Bharari Via Mohanbhatha, Dist. Bilaspur
Bharari, Chhattisgarh, India